මත්ද්‍රව්‍යය උවදුර හා දෙමාපියන්ගේ වගකීම

lectured by:

Ash Sheikh Amher Hakam Deen (Imani)

location:

Aluthgama, Tharga Town, Meera Masjith(Therupalli)

date of the event:

2019-04-05

audio language:

Sinhala

audio duration:

31:24

download times:

421

views:

525

preview:

download links:

comments